What does bunji-bunji mean?

bunji-bunji meaning in General Dictionary

Australian timber tree whoever bark yields a poison