What does bunji bunji mean?

bunji bunji meaning in General Dictionary

an Australian timber tree Flindersia schottiana whose bark yields a poison