What does brahdewski mean?

brahdewski meaning in Urban Dictionary

brahdewski - a combination of brah and dudeski to form brahdewski