What does beschämt den Kopf hängen lassen mean?

beschämt den Kopf hängen lassen - German to English

to hang an individual's head in shame