What does berret berret mean?

berret berret meaning in Urban Dictionary

Noun. An outstanding Bill. Berret. Noun. A superb bill.