What does benigne Prostatahyperplasie mean?

benigne Prostatahyperplasie - German to English

harmless prostatic hypertrophy