What does autillo mean?

autillo - Spanish to English

(European) scops owl

View more

  • Eurasian scops owl