What does aus den Socken kippen mean?

aus den Socken kippen - German to English

to keel over [coll.] [to faint]