What does auf seinem Konto mean?

auf seinem Konto - German to English

to 1's name