What does auf EU-Ebene mean?

auf EU-Ebene - German to English

at EU amount