What does athetoid mean?

athetoid - German to English

athetoid