What does asswipian mean?

asswipian meaning in Urban Dictionary

an individual who is an asswipe