What does assfuckiechu mean?

assfuckiechu meaning in Urban Dictionary

A pokemon that likes butt fucking