What does asilo mean?

asilo - Spanish to English

governmental asylum