What does apiko-dental mean?

apiko-dental - German to English

apicodental