What does antiton mean?

antiton - German to English

antitone