What does antitelechor mean?

antitelechor - German to English

antitelechorous