What does anacardo mean?

anacardo - Spanish to English

cashew fan