What does akustische Agnosie mean?

akustische Agnosie - German to English

acoustic agnosia [Aphasia auditoria / acustica]