What does achteinhalb mean?

achteinhalb - German to English

8½ [original Italian title aka Otto e mezzo] [Federico Fellini]

View more

  • eight . 5