What does abolir algo mean?

abolir algo - Spanish to English

to abolish sth.