What does aberrante mean?

aberrante - Spanish to English

aberrant

View more

  • shocking [aberrant]