What does Carotinodermia mean?

Carotinodermia - German to English

carotenodermia