What does Calliostoma-Kreisel mean?

Calliostoma-Kreisel - German to English

calliostomatids [family Calliostomatidae]