What does Calliostoma atlantis mean?

Calliostoma atlantis - German to English

Atlantis top shell [Calliostoma atlantis]