What does Buten mean?

Buten - German to English

butene [C4H8]

View more

  • butylene [C4H8]