What does Bursait mean?

Bursait - German to English

bursaite