What does Bujutsu ryu mean?

Bujutsu ryu meaning in Sports Dictionary

a normal form of jiu jitsu that originated from Japan. (recreation: jiu-jitsu)