What does Buffalo Girls mean?

Buffalo Girls - German to English

Buffalo Girls [Rod Hardy]