What does Bronzetyrann mean?

Bronzetyrann - German to English

bronze-olive pygmy tyrant [Pseudotriccus pelzelni]