What does Breithauptit mean?

Breithauptit - German to English

breithauptite [NiSb]