What does Breitenkreis mean?

Breitenkreis - German to English

group of latitude