What does Breinierenkrankheit mean?

Breinierenkrankheit - German to English

enterotoxaemia [Br.] [sheep, lambs]

View more

  • enterotoxemia [Am.] [sheep, lambs]
  • overeating condition [enterotoxaemia]