What does Breiapfelbaum mean?

Breiapfelbaum - German to English

sapodilla [Manilkara zapota]