What does Bratteli-Diagramm mean?

Bratteli-Diagramm - German to English

Bratteli diagram