What does Braithwaiteit mean?

Braithwaiteit - German to English

braithwaiteite [NaCu5(Ti,Sb)2O2(AsO4)4 [AsO3(OH)]2·8H2O]