What does Bottomonium mean?

Bottomonium - German to English

bottomonium