What does Bortezomib mean?

Bortezomib - German to English

bortezomib