What does Boronie mean?

Boronie - German to English

brown boronia [Boronia megastigma]