What does Borocookeit mean?

Borocookeit - German to English

borocookeite [Li1-1.5Al4-3.5 [(OH,F)8