What does Bordello of Blood mean?

Bordello of Blood - German to English

Bordello of Blood [Gilbert Adler]