What does Boratom mean?

Boratom - German to English

boron atom