What does Boraplatz mean?

Boraplatz - German to English

bora band [Aus.]