What does Bora-Bora-Liest mean?

Bora-Bora-Liest - German to English

Bora-Bora kingfisher [Todiramphus tuta] [also Borabora kingfisher]