What does Bora Bora mean?

Bora Bora - German to English

Bora-Bora [an area for the community isles group]