What does Bleipolyneuropathie mean?

Bleipolyneuropathie - German to English

lead neuropathy