What does Blaukehl-Andenkolibri mean?

Blaukehl-Andenkolibri - German to English

white-tailed hillstar [Urochroa bougueri]