What does Blattmeristem mean?

Blattmeristem - German to English

leaf meristem