What does Bio-Sauna mean?

Bio-Sauna - German to English

bio sauna [also bio-sauna]