What does Binomial-Heap mean?

Binomial-Heap - German to English

binomial heap